728 ایکس 90

تماس با ما

PLEASE NOTE:

This website is NOT a German Shepherd Rescue Organization, so we do not take in dogs, nor do we adopt out dogs.

We are simply a website and blog about the German Shepherd Dog breed.

If you are looking to adopt a German Shepherd, or need to find a home for a German Shepherd, then please go to the German Shepherd Rescues Tab in the menu bar above and select a Rescue in your area. سپس به سادگی در نجات کلیک کنید و آن را به شما به طور مستقیم به وب سایت خود را که در آن شما می توانید با آنها تماس بگیرید.

با تشکر از شما.

 

 

336 ایکس 280