728 ایکس 90

German Shepherd Dog Blog

German Shepherd Blog

مجهز با وسایل & وگاس آلمان چوپانWelcome to my website and blog about German Shepherds!

I love the German Shepherd breed as I am owned by an amazing German Shepherd myself. His name is Stryker (Male – 10 years old).

(See his picture, as well as, pictures of my foster GSD’s and my other GSD’s that have previously passed away at the top of my website, and all over this site for that matter.)

اقامت برای من اضافه خواهد شد همه چیز به طور منظم به این سایت و وبلاگ تنظیم.

Also check out and “Like” my Facebook page German Shepherd Dog Fans.

برای کمک به حمایت از این سایت لطفا فروشگاه در Amazon برای تمام حیوانات خانگی نیازهای شما.

مثل این پست وبلاگ?
دریافت بیشتر راست به ایمیل شما با اشتراک امروز, بیشتر:

دریافت من کتاب رایگان:

5 داروها بشر که هرگز چوپان آلمانی شما

 

336 ایکس 280