728 x 90

German Shepherd Dreaming đã lớn tiếng

German Shepherd Being Very Vocal While Dreaming

Have you ever watched your German Shepherd sleeping when they are really getting into a dream and wondered “được những gì họ mơ về”? Tôi biết tôi có nhiều lần với riêng của GSD của tôi và những con chó tôi nuôi dưỡng.

Here is a great video I found of a German Shepherd dreaming like a champ. Enjoy!

336 x 280